POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

serwisu należącego do AVENTUS GROUP Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku

www.affiliacja.aventusgroup.pl

 

SPIS TREŚCI:

I Definicje wykorzystane w niniejszym dokumencie

II POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administrator danych osobowych
 • Cel zbierania danych
 • Zakres zbieranych danych
 • Prawo dostępu
 • Dobrowolność podania danych
 • Dostęp do danych osób trzecich
 • Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 • Wyłączenie odpowiedzialności
 • Kontakt
 • Zmiana Polityki Prywatności

III POLITYKA COOKIES

 • Rodzaje używanych plików cookies
 • Cel stosowania plików cookies
 • Sposób zarządzania plikami cookies

Celem zapewnienia najwyższych standardów przestrzegania przepisów prawa oraz z dbałości o prawa konsumentów i bezpieczeństwo udostępnianych przez nich danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej w domenie www.affiliacja.aventusgroup.pl, opracowana i wdrożona została niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies.

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności oraz w Polityce Cookies.

I.  Definicje wykorzystane w niniejszym dokumencie

 1. Fingerprinting – technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji dotyczących urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych pluginach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą którego Użytkownik korzysta ze Stron Internetowych. Informacje te służą do identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji ze Stronami Internetowymi Spółki.
 2. Mobile In-App Tracking to technologie zapewniające analizę aktywności informacji w aplikacji mobilnej. Technologia ta nie bazuje na plikach cookies instalowanych za pomocą przeglądarek i nie może być kontrolowana za pomocą ustawień przeglądarki. Technologia ta może używać identyfikatora urządzenia lub innych identyfikatorów, takich jak „identyfikator reklam”, aby powiązać aktywność Użytkownika w aplikacji z konkretną aplikacją i analizować aktywność w aplikacji lub urządzeniach.
 3. Pliki cookies – pliki z danymi, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Użytkownika komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika korzystającego ze Stron Internetowych.
 4. Podmioty Współpracujące – instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 ust. 2a pkt c) ustawy o kredycie konsumenckim, współpracujące ze Spółką na podstawie umów pośrednictwa w ramach Strony Internetowej: PIXO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 2B, 15 – 888 Białystok; LTU Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 56, 15 – 101 Białystok; TUSUMI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Młynowa 38 lok. 41, 15-404 Białystok oraz ARENA Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6 lok. 32 , 15-063 Białystok.
 5. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies
 6. Pośrednik – pośrednik kredytowy, którym jest AVENTUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, definiowany jako Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczący Usługi, a także odpłatne usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem, których lista zamieszczona została na Stronie Internetowej.
 7. Profil Klienta – oznacza konto Użytkownika, utworzone na Stronie Internetowej, po przeprowadzeniu procesu rejestracji, polegającej na wypełnieniu Formularza Internetowego prawidłowymi danymi, za pośrednictwem którego Użytkownik składa wniosek o udzielenie pożyczki. Warunki utworzenia i korzystania z Profilu Klienta określa Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika, zamieszczony na Stronie Internetowej.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Rozpoznawanie urządzeń – polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących urządzenia Użytkownika (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia. Celem tego działania jest próba rozpoznania Użytkownika (np. rozpoznanie, że Klient jest tym samym Użytkownikiem korzystającym z wielu urządzeń). Informacje te służą do poprawnej identyfikacji Użytkownika.

Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na Stronie Internetowej w domenie www.affiliacja.aventusgroup.pl

 1. , służących Użytkownikowi do korzystania z Usług Spółki.
 2. Spółka – AVENTUS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres siedziby: ul. Wyszyńskiego 2B,                     15-888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 zł, świadcząca usługi za pośrednictwem Strony Internetowej.

Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Spółki pod domeną www.affiliacja.aventusgroup.pl

 1. Ustawa o kredycie konsumenckim – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2016.1528 t.j. z dnia 2016.09.22)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24)
 4. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę Internetową, w celu skorzystania z usług albo korzystająca z usług Spółki.

II.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest AVENTUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 PLN, o nr NIP 9662029390, REGON 200358089, adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok (Polska), adres poczty elektronicznej: www.affiliacja.aventusgroup.pl

 , numer telefonu: +48 611 100 430, zwana dalej „Administratorem” lub „ADO”.

2. Cel zbierania danych

 1. Świadczenie usług – wszelkie dane podane przez Użytkownika w Formularzu internetowym/rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy, lub w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do przetwarzania danych osobowych przez Administratora uprawnia również art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Przesyłanie zamówionej informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
 5. Użytkownik może dobrowolnie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrazić zgodę na przesyłanie przez Spółkę informacji handlowej dotyczącej własnych produktów i usług oraz produktów i usług Podmiotów Współpracujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 6. Użytkownik może dobrowolnie na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, których jest użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz Podmiotów Współpracujących. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 7. Rekrutacja – wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania z Serwisu, w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń.
 9. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie.
 10. W razie wątpliwości Spółka może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych.
 11. Dane podawane są przez Użytkownika dobrowolnie na rzecz Spółki, przy czym są one konieczne do skutecznego świadczenia Usług polegających m.in. na złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki, zawarciu umowy pożyczki oraz jej realizacji.
 12. W celu wykonania obowiązku zastrzeżonego przez art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim tj. obowiązku dokonania oceny zdolności kredytowej Użytkownika, Użytkownik proszony jest przy składaniu wniosku o udzielenie pożyczki, o udzielenie Spółce upoważnienia do wystąpienia na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21. Udzielenie upoważnienia jest dobrowolne, przy czym niezbędne do skutecznego złożenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz zawarcia umowy pożyczki.
 13. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów telefonicznych, prowadzonych przez Dział Obsługi Klienta z Użytkownikami pod numerami telefonu udostępnionymi na Stronie Internetowej, w celach podwyższenia jakości świadczonych usług oraz w celach szkoleniowych. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na rejestrację rozmowy. W razie odmowy udzielenia zgody połączenie powinno zostać niezwłocznie zakończone.

 3. Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do

prawidłowego zawarcia umowy o świadczenie usług teleinformatycznych zgodnie z treścią Regulaminu oraz Regulaminu rejestracji, składania wniosków o udzielenie pożyczek i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

4. Prawo dostępu

 1. Użytkownik ma możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora bądź wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych w Spółce na następujący adres e-mail: ochrony.danych@aventusgroup.pl
  • Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Spółkę.

 5. Dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem, lub do otrzymywania od Spółki zamówionych komunikatów marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób zapewniający ich poszanowanie oraz bezpieczeństwo.
 3. Użytkownik może odwiedzać Stronę Internetową bez ujawniania swojej tożsamości.

 6. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w tym Podmiotom Współpracującym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być również powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.
 4. Stosowane przez Spółkę środki techniczne systemu teleinformatycznego są zgodne ze standardami obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) i zapewniają zabezpieczenie danych przed ich ujawnieniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 5. Spółka zapewnia bezpieczeństwo wprowadzonych danych poprzez proces autoryzacji, a także poprzez zastosowanie bezpiecznego szyfrowanego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i że stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub Stron Internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu „gościnnie”, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego bądź gospodarczego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób sprzeczny niż określony w niniejszej Polityce Prywatności bądź Regulaminie rejestracji, składania wniosków o udzielenie pożyczek i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

9. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych należy kierować listownie na adres: AVENTUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok (Polska), bądź na adres poczty elektronicznej: info@aventusgroup.pl lub wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych w Spółce na następujący adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@aventusgroup.pl

10. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
 2. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 4. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Strony Internetowej, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 5. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony Internetowej oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Pośrednika.
 6. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na Stronie Internetowej, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 7. Korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Polityki jest równoznaczne z ich akceptacją.
 8. Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Polityki traci moc dotychczasowa Polityka.

III. POLITYKA COOKIES

1. Rodzaje używanych plików cookies

 1. W oparciu o treść art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że wykorzystuje i przechowuje pliki cookies. Informacja w powyższym zakresie znajduje się również na Stronie Internetowej.
 2. Pliki cookies są to małe fragmenty danych, które Strona Internetowa przesyła do przeglądarki, a następnie przesyłane są one z przeglądarki z powrotem przy kolejnych wejściach. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, Spółka zaś może mieć do nich dostęp. Pliki cookies ułatwiają korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej. Używane są głównie do utrzymywania sesji, na przykład poprzez wygenerowanie i odesłanie.
 3. Spółka pozyskuje i używa plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą rozróżniając je:
 4. ze względu na cykl życia, dzieląc pliki cookies na:
 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
 1. ze względu na domenę internetową, od której pochodzą dzieląc pliki cookies na:
 • własne – ustawiane przez serwery internetowe Serwisów Spółki,
 • osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze Serwisy.

 2. Cel stosowania plików cookies

 1. Pliki cookies zbierają informacje na temat korzystania z usług Spółki przez Użytkowników Strony Internetowej i mają na celu zwiększenie dostępności tych usług. Dane gromadzone w ten sposób wykorzystywane są przez Spółkę dla celów wyłącznie statystycznych, odzwierciedlają także aktywność Użytkowników na Stronie Internetowej.
 2. Pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, co do zasady nie służą również do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 3. Spółka używa własnych plików cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług Serwisu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania (niezbędne pliki cookies do świadczenia Usług).
 4. Spółka używa własnych plików cookies w celu zapewnienia wygody korzystania z Serwisu, w tym celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (o ewentualnych aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu plików cookies oraz o dostępności przewodnika po Serwisie). Używane przez Spółkę pliki cookies także służą do sprawdzenia bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji Klienta (niezbędne i analityczne cookies związane z optymalizacją korzystania z Serwisu).
 5. Spółka w świadczeniu Usług może również używać plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane, lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Spółce analizować wydajność oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług oferowanych przez Pośrednika i Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem (analityczne pliki cookies związane z wyświetlaniem stron i podstron Serwisu).
 6. Spółka używa również własnych plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika na potrzeby analizy aktywności w Serwisie określenia, jakie czynności podejmował na stronach Serwisu, w szczególności które informacje wyświetlał. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają lepiej dopasować rekomendowane oferty usług oraz komunikaty marketingowe do dobrowolnie udzielonych preferencji i potrzeb Klienta (analityczne cookies związane ze śledzeniem aktywności Klienta na Serwisie).
 7. Pliki cookies Pośrednika oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z komunikatami marketingowymi do Klienta, jeżeli odwiedzał on wcześniej Stronę Internetową Spółki. Pliki cookies pamiętają, że Klient odwiedził Serwis i jakie aktywności wykonał. Zebrane w ten sposób informacje mogą być przekazywane do dostawców zewnętrznych. Pliki cookies dostawców zewnętrznych są używane w celu wysyłania Klientowi powiadomień w przeglądarce (tzw. powiadomienia web-push).
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Pośrednika i Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem oraz partnerów i reklamodawców współpracujących np. Facebook, Google.
 9. Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem, partnerzy i reklamodawcy wykorzystują pliki cookies, które mają na celu:
 10. zbieranie informacji w zakresie liczby Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej, sposobie korzystania przez nich ze Strony Internetowej tego skąd pochodzą oraz jakie strony odwiedzają najczęściej,
 11. dopasowania reklamy do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika,
 12. ustalenia, jakie strony internetowe odwiedzał Użytkownik podczas danej sesji przeglądarki internetowej.

3. Sposób zarządzania plikami cookies

 1. Klient ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowe, lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.
 2. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług Spółka informuje, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie Klientowi z niektórych Usług oferowanych przez Pośrednika lub Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem.
 3. Większość przeglądarek internetowych ustawionych jest domyślnie na dopuszczenie do przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, może w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. W przeciwnym razie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywania plików cookies zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.